جستجوی پزشکان

دکتر ایدین عبادی

دکتر ایدین عبادی

دکتر ایدین عبادی جراح دامپزشک

بخش ها: جراحی
موقعیت: جراح
تخصص ها: هماتولوژی
روز کاری: دوشنبه, پنجشنبه, شنبه