مرکز خدمات درمانی طب سنتی ایران در بجنورد ، مدت 12 سال است که در حال تحقیق، پژوهش، مطالعه و درمان بیماران با طب سنتی ایرانی و گیاهان دارویی است.
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی
گزارش تصویری / طب سنتی