ما عادت داریم معمولا به اسم محصول و سپس ترجمه آن و اینکه خوب حالا این که نوشته رویال کنین گربه های حساس پس به کار من که گربه ام غیر حساس

نمی خورد . منهم اینطوری اشتباه می کردم .جریان آن اینطور بود که من سه گربه دارم که یکی از آنها حساس و دوتای دیگر معمولی هستند . گربه حساسم

لوسی نام دارد که نر می باشد . اگر غذائی بخورد که کیفیت بالا نداشته باشد یا استفراغ می کند یا تقریبا شبه اسهال می گیرد . به همین خاطر من سعی

می کنم سازگارترین انواع غذاها را برایش بگیرم . شما حدس می زنید نیتجه تجربه من چه باشد . رویال کنین گربه های حساس یا بقولی سنستیو . اصلا

چون لوسی آنرا بالا می آورد . شاید بگوئید رویال کنین فیت . نه چون آنهم بالا می آورد . شاید بگویید .... نه چون آنهم بالا می آورد . جواب را به شما

می گویم آن رویال کنین گربه های عقیم شده است یا استریلیزد .