اصول اساسی شیمی آلی نوین - جلد سوم
کتاب حاضر سومین و آخرین جلد «اصول اساسی شیمی نوین» میباشد. از نظر کیفی تصور می رود متن مورد بحث نظر افرادی را که طالب هستند استدلال جانشین حافظه گردد به بهترین وجهی تامین می نماید. و از نقطه نظر کمی، مجموع سه جلد مفصل ترین کتاب شیمی آلی منتشره به زبان فارسی تا این تاریخ می باشد.
دانلود:منبع:پریس