دلهای پاک و مهربان

دلهای پاک و مهربان یکدیگر را جذب میکنند

آنکه مهر پاکان و مهربانان در دل ندارد بی گمان از جنس آنها نیست.