سلام دوستان ماهیهای زیر به فروش میرسه محل تحویل غرب تهران میباشد و تا بحال تجربه ارسال ماهی به شهرستان نداشتم:

همشون سالم سالم بدون هیچگونه مریضی.
لطفا تماس بگیرید تلفن:09194442874

(برای بزرگتر شدن عکسها کلیک کنید)
اسکارها 30 سانت میباشند قیمت هر اسکار 25 تومن


آلبینو اسکار:

فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)

اسکار تایگر:


فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
اسکار مسی:

فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
پرت:

سایز 27 سانت قیمت: هر ماهی 25 تومن
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فرونتوزا قیمت 50 تومن
سایز 20 سانت:
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
ماهی رنگین کمان2X:
قیمت 15 تومن
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)

زندانی Zebra) 2X)
هر ماهی 12 تومن
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
لجن خوار2 X:

سایز 30 سانت
25 تومن
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)
فروش یه سری ماهی بالغ بزرگ (اسکار،پرت،فرونتوزا،ماهی رنگین کمان و.......)