نام علمی : Gerbillus cheesmaniنام انگلیسی: Cheesman's Gerbilنام فارسی: جربیل پا سفید جربیل پا سفید

مشخصات: در این گونه، کف پاها لخت نیست و از موهای سفید رنگی پوشیده شده، رنگ موهای پشت نیز تقریباً نارنجی است.

زیستگاه‌ها: مناطق استپی و بیابانی، تپه‌های شنی متحرک، باغ زارها.

پراکندگی: در ایران از سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان گزارش شده است.

پراکنش جهانی: عراق، شبه جزیره عربستان و افغانستان.

عادات: با شرایط کویری به خوبی سازگاری یافته و تنها پستانداری که در مجاورت تپه‌های شنی متحرک مشاهده می‌شود. این حیوان با استفاده از پاهای بلندش که کف آنها پوشیده از مو است در شنزارها به خوبی حرکت می‌کند.جربیل پا سفید
منبع:کویرها و بیابان های ایران