ژانگ فوژینگ، مرد 51 ساله چینی است که هر روز صبح با استفاده از کفش های آهنین 405 کیلوگرمی خود به پیاده روی می پردازد.
باشگاه خبرنگاران


مردی که با کفش های 405 کیلوگرمی راه میرود

مردی که با کفش های 405 کیلوگرمی راه میرود