ا همین لندروور معروف که ماشین محبوب آن روزگار بود، ایام را می گذراند. خودرویی که حالا با نام او به یادماندنی شده استاین هم لندروور معروف شاعر و نقاش محبوب «سهراب سپهری»