قدبلندترین و کوتاهترین مردان انگلیسی کنار هم عکس گرفتندنیل فینگلتون 2 متر و 34 سانتی متر بلندقدترین مرد انگلیسی است که در کنار جیمز لاستد 1متر و 12 سانتیمتری عکس گرفته است.
نیل فینگلتون 2 متر و 34 سانتی متر بلندقدترین مرد انگلیسی است که در کنار جیمز لاستد 1متر و 12 سانتیمتری عکس گرفته است.
قدبلندترین و کوتاهترین مردان انگلیسی کنار هم عکس گرفتند
گفته می شود جیمز لاستد یکی از کوتاه قدترین مردان انگلیسی است که در گرین پارک لندن در کنار سگی بنام پیکل، ایستاده اند. از هر 10 انگلیسی یک نفر نمی داند باید چه نوع حیوانی را بخرد.
قدبلندترین و کوتاهترین مردان انگلیسی کنار هم عکس گرفتند
بهانه این عکس تحقیق انجام شده توسط موسسه ای خصوصی برای تجارت انواع حیوانات بوده است.منبع:khabaronline.ir