هنرمندی فرانسوی به نام Marchal Mithouard توانسته است به کمک رنگ آمیزی متفاوت با رنگ هایی چشمگیر و بهره گیری از اشکالی نامنتظم و غیرمنظم پرتره هایی فوق العاده بوجود بیاورد تا سبکی جدید در ایجاد آثار نقاشی بیافریند. او این سبک نقاشی را هجوم به بیرون نامیده و معتقد است این نوع از رنگ آمیزی را از آثار فوق العاده زیبای کوبیسم پیکاسو بهره گرفته است. همچنین او معتقد است که در عصر امروز دیگر کسی خواهان نقاشی های تکراری با سبک هایی یکسان نیست و باید به دنبال ایجاد تنوع در این زمینه بود. اکنون این تابلوهای نقاشی در نمایشگاهی در پاریس به معرض دید مردم گذاشته شده و قرار است این آثار پس از اتمام نمایشگاه به فروش برسند.
سبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرونسبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرونسبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرونسبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرونسبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرونسبکی جدید در نقــــاشی ؛ هجـــوم به بیـــــرون