نتایج یک بررسی نشان داد که حفظ نمایه‌ی توده‌ی بدنی و كاهش آن در صورت افزایش داشتن، رعایت الگوهای تغذیه‌ای سالم و مصرف نان‌های سبوس دار، به عنوان اولویت‌های پیشگیری اولیه از فشار خون بالا محسوب می‌شوند.
خوردن صبحانه و پرهیز از مصرف نوشابه‌های گازدار از فشار خون بالا می‌کاهد
لقمه: فشار خون بالا به علت همراهی با بیماری‌های ایسكمیك قلبی و نیز همراهی با بیماری‌های مغزی عروقی، یك مشكل بهداشتی درمانی در تمام جوامع است.

فریبا فتاحی از گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران مطالعه‌ای را با هدف بررسی رابطه‌ی بین فشار خون بالا با نمایه‌ی توده‌ی بدنی افزایش یافته، چاقی شكمی و برخی الگوهای تغذیه‌ای در افراد 25 تا 65 سال در تهران انجام داده است.

این مطالعه یك مطالعه مورد- شاهدی است كه بر روی 270 نفر از اولیاء دانش‌آموزان چند مدرسه تهران انجام شد. افراد نمونه، طی معاینه و مصاحبه بر اساس میزان فشار خون به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. در هر دو گروه، اندازه‌های آنتروپومتریك اندازه گیری و طی مصاحبه، پرسشنامه‌ای در ارتباط با برخی الگوهای تغذیه‌ای ثبت شد.

یافته‌ها در این مطالعه بیانگر این مطلب است که فشار خون بالا با فاكتورهایی چون مصرف نوشابه‌های گازدار، چاقی شكمی، نمایه‌ی توده بدنی، افزایش یافته و همبستگی معنی داری بین آن‌ها وجود دارد. در ارتباط با مصرف نان‌های سبوس دار و مصرف صبحانه با فشارخون بالا، ارتباط منفی وجود داشت.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد كه حفظ نمایه‌ی توده‌ی بدنی و كاهش آن در صورت افزایش داشتن، رعایت الگوهای تغذیه‌ای سالم از جمله مصرف صبحانه، عدم مصرف نوشیدنی‌های گازدار و كافئینه و مصرف نان‌های سبوس دار، به عنوان اولویت‌های پیشگیری اولیه از فشار خون بالا است.

نقل از :ایسنا