عجیب ترین چیز ها


کوتاه ترین فرد دنیا

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


بلند ترین فرد دنیا

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


خطرناک ترین راه مدرسه

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


طولانی ترین پل دنیا

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


پیر ترین فرد دنیا

عجیب ترین چیز ها

قدیمی ترین کارت دعوت ایران

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


بدشانس ترین دزد

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


چذاب ترین هتل جهان

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


مفید ترین خال کوبی

عجیب ترین چیز ها

جدید ترین مدل فشن

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز هادراز نرین ناخن جهان

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


بزرگترین تفنگ جهان

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


کثیف ترین فرد جهان

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


بزرگترین سگ دنیا

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


جذاب ترین ورزشگاه

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


بلند ترین اسب دنیا

عجیب ترین چیز ها

هنرمند ترین ارایشگر

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


قدیمی ترین مهد کودک ایران

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها


کوچک ترین موبایل دنیا

عجیب ترین چیز ها
عجیب ترین چیز ها