اردکم از امروز پاهاش جون نداره.تازه یه چشمش بستس شماها نمیدونین باید چیکار کنم خیلی دوستش دارم:'(:'(