سلام من یک سگ جدید اوردم دوماهشه چهار روزه اوردمش از من فرار میکنه و جلوی من غذا نمیخوره نژاد سگ گله و نر است