وقتی همستر سردش میشود ( مراقبت از جوندگان در فصل سرما )


در فصلزمستان باید به شدت مراقب جوندگان ریز نقش خود مانند همستر باشید تا بابت سرمامشکلی برای آنها پیش نیاید.در واقعا دمای زیر صفر درجه میتواند برای اینگونه ازحیوانات بسیار خطرناک باشد.جوندگان خیلی جوان و البته پیرترها از این جهت که سرمامیتواند باعث ضعف سیستم ایمنی بدن آنها شود،بیشتر از بقیه ابتلا به انواع عفونتهای باکتریایی هستند.همچنین دمای زیر صفر درجه میتواند باعث بروز مشکل هیپوترمی دراین حیوانات شود.مشکلی که در آن خون در یک قسمت از بدن متمرکز شده و به این ترتیبجریان گردش خون در سایر نقاط بدن کند و قطع میشود.با اعمال مراقبت های ویژه والبته ساده میتوانید این حیوانات کوچک و دوستداشتنی را گرم و امن نگهدارید.

محل زندگی

در طولفصل زمستان محلی که برای زندگی حیوان کوچک خود در نظر میگیرید ، بسیار حائز اهمیتاست.در سرما جوندگان باید حتما و تمام مدت در داخل نگهداری شوند.دمای محیطی که اینجوندگان کوچک در آن نگهداری میشوند ، باید حتما تحت کنترل خودتان باشد و حتی برایدقایقی هر چند کوتاه نباید اجازه بدهید آنها در جوار هوای سرد بیرون از خانه قراربگیرند.اگر فضای خانه ی شما به طور کلی سرد است و حتی با وسایل گرمایشی هم کاملاگرم نمیشود ، پس این حیوانات در حمام نگهدارید که قطعا گرم تر از بقیه ی نقاط خانهاست.

رختخواب گرم و نرم

جای خوابحیواناتی مثل همستر را در فصل زمستان بیشتر از همیشه به ملحفه و پتوهای گرم و نرممجهز کنید.این حیوانات در زمستان ترجیه میدهند در یک گوشه ی گرم قرار بگیرند و چهبسا خواب طولانی ترین داشته باشند.
شما بامجهز کردن هر چه بیشتر جای خواب آنها به پتو و ملحفه هایی که بعضا زیر آنهامیتواند کیسه های آب گرم قرار داده شود ، آرامش را در اوج سرما به این حیواناتخانگی هدیه میدهید.

خانه ای از جنس سخت !

جایی کهقرار است به عنوان خانه ی اختصاصی همستر شما تهیه شود ، در فصل زمستان بهتر است کهجنس سخت داشته باشد . چوب سنگین ، سرامیک یا پلاستیک ضخیم بهترین وسیله ها برایتهیه یک خانه مناسب برای جوندگان محسوب میشود.در ضمن باید مراقب باشید که این خانهکجا قرار میگیرد چون محل قرار گرفتن آن باید گرم باشد ; به طوری که حیوان نتواندبا جست و خیز زیاد آن را واژگون کنند یا اگر روی بلندی قرار گرفته ، نتواند آنرابه پایین پرتاب کند.

پرهیز از حرارت مستقیم

هرگزنباید حرارت مستقیم دستگاه گرمایشی روی قفس همستر شما تنظیم شود ، به خصوص اگر درقفس فلز به کار رفته ، بسیار مراقب باشید چون حرارت بیش از حد میتواند فلز را داغکرده و در صورت تماس بدن حیوان با بدنه ی قفس موج آسیب دیدگی او شود.وسیله یگرمایشی باید دست کم 10 قدم از قفس حیوان شما دورتر باشد.

دمای تحت کنترل

بهرهمندی از سیستم حرارت مرکزی در خانه میتواند همه خانواده را در آسایش و راحتی قراربدهد اما خب شاید همه ی خانواده ها از این نوع سیستم بهره مند نباشند و اگر هم ازچنین سیستم گرمایشی در خانه خود سود میبرند شاید تمام وقت از آن استفاده نکنند.
به هرحالسیستم های گرمایشی مرکزی به خصوص وقتی از سیستم اتوماتیک بهره مند باشند میتوانندحسابی جوندگان دوست داشتنی شمارا در آسایش قرار بدهند.

مبنع :کتاب پرونده ی پت