خانم مانی ماهیانی، کتابی به زبان فارسی منتشر کرده اند که در آن دستور تهیه انواع خوراک های گیاهی لذید (پخته و خام)، نوشیدنی ها، سالادها و دسر های گیاهی به همراه عکس ها موجود است، که این کتاب می تواند برای افراد علاقمند مفید باشد.
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


نوشیدنی ها:


یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


سالاد و سیزیجات پخته

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

میوه و سبزیجات خام :

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی


یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی
یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی

یک کتاب برای غذاهای گیاهی و خام گیاهی