نام علمی: Tubifex tubifex

اسامی عمومی: sludge worm ( کرم لجن )

sewage worm ، lime snake

خانواده: Tubificidae

توبیفکس، کرم لجن / sludge worm / Tubifex tubifex
توبیفکس، کرم لجن / sludge worm / Tubifex tubifex

زیستگاه اصلی : عمده پراکندگی اش در اطراف بریتانیا و ایرلند است اما در خیلی از جاها می توان این کرم را یافت.

وضعیت بدنی: بدنش متشکل از 34 تا 120 بند است. در هر طرف بدنش، موهای زبر ، سخت و خشنی وجود دارند که به او در نقب زدن کمک می کنند. به نظر می رسد که کرم توبیفکس، گونه های متعددی داشته باشد اما تشخیص این گونه ها از هم، کار بسیار مشکلی است؛ چرا که اندام های تناسلی که عموما" برای شناسایی گونه ها بکار می روند، بعد از جفت گیری جذب می شوند و نیز به این دلیل که مشخصات ظاهری کرم هم با توجه به تغییر میزان شوری آب، مرتب دستخوش تغییر می گردد.

طول بدن: به بیشتر از 20 سانتیمتر خواهد رسید.

وضعیت زندگی: در رسوبات و ته نشست های گل آلود حاشیه دریاچه ها و رودخانه ها زندگی می کند.

تولید مثل: این کرم، دو جنسی است و دارای سیستم تناسلی پیچیده ای می باشد.

نکته: كرم لجن غذای زالوها، سخت پوستان، حشرات و ماهی ها است. خصوصا" بصورت زنده، منجمد یا خشک و فشرده، بعنوان غذای ماهی های زینتی به آکواریومیستها فروخته می شود. با اینحال این کرم به سرعت باعث آلودگی تانک می شود و به همین دلیل استفاده از آن توصیه نمی گردد. كرم توبيفكس، میزبان انگل Myxobolus cerebralis است که خاص ماهی های آزاد، قزل آلا و ماهیان مشابه است و همه ساله باعث خسارات سنگینی به انبار ماهی ها می شود. تا کنون هیچ کرمی شناخته نشده که میزبان این انگل باشد پس به هنگام تغذیه ماهیان آکواریومی با كرم لجن، بايد به شدت مراقب باشید.


منبع : www.ofcats.com