یک سازمان غیر دولتی بلژیک تصمیم به تربیتموش های آفریقایی بزگ گرفت تا از آنها بتواند استفاده کرد و مین های زمینی وخنثی نشده را پیدا کنند و جان هزاران نفرانسان را نجات دهند. هر چند این کار سر و صدای دوست داران حیوانات را هم در آورده است. اما این شرکت برای کار خود توجیح دارد. این موش ها می توانند به طور موثر 200 متر مربع را در 20 دقیقه کاملا جستجو کنند و پاکسازی کنند. در حالی که این کار را انسان ها


در 25 ساعت انجام می دهند که هم هزینه کمتری خواهد داشت و هم جان انسان ها به خطر نخواهد افتاد. به طور متوسط در سال 2014 در برابر این انفجار ها 9 نفر در جهانجانخود را از دست می دهند که این موش های قهرمان می توانند جان خیلی از انسان ها را نجات دهند. شما در ایران مطلب تصاویر این موش های قهرمان رو که مین پیدا می کنند و خنثی می کنند رو مشاهده می کنید

موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب


موش های قهرمان و مین یاب