دوستان سلام.
1 سگ 2 ساله قدرجونی بسیار درشت دارم
الان باردار حدود 40 تا 50 روزش.

مبعلش اومده بیرون اندازه 1 پرتغال .....

ایا برای توله هاش این بیماری ضرر داره؟

راه درمانش چیه که به توله هاش ضرر نرسونه؟