قطر محل تخم گذاری(سانتیمتر)
ابعاد قوطی تکثیر (سانتیمتر)
نوع
4
12x12x25
مرغ عشق
4
14x14x20
طوطی های گنجشکی
6
20x20x30
جدایی ناپذیر ها
6
25x25x35 طوطی پیشانی طلایی ، سر آلویی ، تاج به سر و انواع هم اندازه آنها
8
20x20x30
لوری ها
8
30x30x50
طوطی چینی و اسکندر ها
10-15
35x35x60
رزلا و نظایر آنها و آرا های کوچک
18
50x50x100
آرا های بزرگ
9
20x20x35
سر هویچی و نطایر آنها
11
25x25x40
طوطی خاکستری،آمازون ها و کاکادو های کوچک
15
35x35x60
کاکادو های بزرگ