برخی از فروشندگان مواد مخدر در کاستاریکا توانسته اند هوشمندانه مواد مخدر قاچاق خود را با استفاده از پرنده گان به نقطه مورد نظر ارسال نمایند.این پرنده ها هر کدام 14 گرم کوکائین و ماریجوانا حمل میکنند.

قاچاق مواد مخدر توسط پرندگان

قاچاق مواد مخدر توسط پرندگان
قاچاق مواد مخدر توسط پرندگان