((((((داشتن شهری گربه دوستانه))))))))
ما در کشوری زندگی می کنیم که گربه در همه جایش پیداست (اصلا می گویند ایران شبیه گربه است!) اگر میخواهیم یک زندگی مسئولانه و صلح جویانه داشته باشیم، باید برای آسایش موجود دیگری که

در کنارمان زندگی می کنند اهمیت قائل باشیم. برای اینکه در لا به لای زندگی شلوغ شهری حواسمان به گربه نیز باشد، چند نته را به خودمان یادآوری کنیم:آزار رساندن به حیوانات به هیچ وجه، حتی برای خنده هم جالب نیست. اگر کسی را می شناسید که این کار را می کند، به او تذکر بدهید.


اگر میخواهیم یک حیوان خانگی پرجنب و جوش مثل گربه بگیریم، باید ببینیم امکانات و فضای کافی را برای نگهداری از او داریم یا نه. هر از گاهی دنیا بیرون را به او نشان دهید.نگه داشتن یک گربه بیشتر از تنها آب و غذاست. اگر تصمیمتان را میگیرید، مسئولیت پذیر باشید.هر از گاهی به گربه های کوچه و خیابان سری بزنیم و برایشان غذا ببریم.اگر حیوان زخمی میبینیم، به دامپزشک رسانده یا حداقل به مکان امنی انتقال بدهیم.