باز ماهی (Cirrhitidae)

باز ماهی ها نزدیکی زیادی با عقرب ماهی ها دارند ولی فاقد زائده های خار مانند آن ها می باشند. شعاع های قسمت پایینی باله های سینه ای ساده و ضخیم می باشند.
این ماهی ها عموما” کف زی هستند و اکثرا” می توان آن ها را در حالت نشسته روی نوک شاخه های مرجانی مشاهده نمود. بلافاصله پس از نزدیک شدن دشمن، این ماهی به سرعت به داخل شاخه های مرجان ها گریخته و خود را از تعرض آن محفوظ می دارد. برای صید آن ها غواص ها معمولا” تکه های بزرگ مرجان را کنده و آن را روی تور دستی خود تکان می دهند و باز ماهی ها از درون مرجان به داخل تور می روند.
غذای آن ها را معمولا” بی مهرگان کوچک و ماهی ها تشکیل می دهند. از این خانواده هیچ نمونه در خلیج فارس و دریای عمان وجود ندارد.
از گونه های مختلف بازماهی می توان به باز ماهی خالدار و بازماهی پوزه دراز اشاره نمود.

باز ماهی (Cirrhitidae)

منبع :سایت ماهی زینتی