وبسایت تاپ ناپ: Papahānaumokuākea نام پناهگاه دریایی ملی در شمال غربی مجمع الجزایر هاوایی است. در این آب ها که تا 4829 متر هم عمق دارند می توان شگفت انگیز ترین موجودات دریایی را مشاهده کرد.

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس

ساکنان شگفت انگیز آب های هاوایی +عکس