جیل، یک سنجاب دوست داشتنی در لوئیزیانا است که پس از اینکه این سنجاب دوست داشتنی لانه اش را در در طوفان از دست داد و در یک سقوط نزدیک بود جان خود را از دست بدهد، یک

خانواده دوست داشتی او را نجات دادند و او یکی از اعضاء خانواده آنها شد. این خانواده همیشه عکس هایی رو از این سنجاب نجات یافته از طوفان رو منتشر می کنند که شما در سایت ایران

مطلب تصاویر این سنجاب دوست داشتنی رو مشاهده می کنید

سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس


سنجاب زیبا و دست داشتنی نجات یافته + عکس