یکی از دشوار ترین شیوه های عکاسی، سبک ماکرو است که در آن عکاس از ریزترین اجسام تصویربرداری کرده و دنیایی جدید را به مخاطب نشان می دهد. دنیایی که درک زیبایی هایش بدون تجهیزات ویژه برای چشم های غیر مسلح کاری بسیار دشوار است.
تا کنون عکاسان زیادی سبک ماکرو را تجربه کرده اند اما شاید یکی از زیباترین آلبوم ها را در این زمینه آقای میکی آسای هنرمند و محقق ژاپنی دارا باشد. کادربندی های اسرار آمیز، رنگ های افسون گر و دریچه نگاهی متفاوت تمام آن چیزی است که در عکس های این هنرمند قابل مشاهده است. در ادامه به تصاویر منتخب وی نگاهی می اندازیم:
عکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشراتعکاسی ماکرو از حشرات