این کرم های آبی زیبا به دلیل شباهتشان به درخت کریسمس یکی از سوژه های جدید دنیای مجازی شده اند.

کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !

کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !
کرم هایی شبیه به درخت کریسمس !