این سگ توسط عده ای از رهگذران در خیابان یکی از شهر های آمریکا دیده شد و پس از اینکه نسبت به وضعیت او شک کردند او را به یک دامپزشک بردند. مشخص شد که کسی برای آزار و اذیت این سگ حلقه ای از نخ به دور گلوی او پیچیده بود به طوری که دیگر نمیتوانست غذا بخورد و حتی به سختی نفس میکشید. مشخص نیست این سگ چند روز در این وضغیت بوده ولی بدلیل اینکه خونی که به سرش میرسیده بسیار کم بوده هم بینایی اش را تا حدی از دست داده و هم صورتش پف کرده بود. خوشبختانه توسط دامپزشک نجات داده شد.

حیوان آزاری عجیب +۱۸

حیوان آزاری عجیب +۱۸
حیوان آزاری عجیب +۱۸
حیوان آزاری عجیب +۱۸
حیوان آزاری عجیب +۱۸
حیوان آزاری عجیب +۱۸