2e1ax_bluedream_entry_38.jpg
مشخصات کلی خانواده عقرب ماهیان زنبوری (Apistidae)

خانواده عقرب ماهیان زنبوری، متعلق به راسته عقرب ماهی شکلان (Scorpaeniformes) می باشند
ریشه لغوی: یونانی >> Apistos> مشکوک، مظنون
نام انگلیسی: Wasp scorpionfishes
نام فارسی: عقرب ماهیان زنبوری، زنبورماهیان
خصوصیات زیستی و شیلاتی
1- پراکنش متمرکز در غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند دارند
2- یک یا دو شعاع آزاد در پائین باله سینه ای دارند
3- کیسه شنای دو قسمتی
4- از خانواده های تازه ایجاد شده می باشد و نام عمومی قطعی ندارد
5- تا کنون تنها سه گونه از این خانواده معرفی شده است
پراکنش در آبهای ایران
یک گونه از مجموع دو گونه این خانواده در آبهای ایران گزارش گردیده است. این گونه در منابع قدیمی تر، جزو Scorpaenidae طبقه بندی می شده است


منبع : آشنایی با خانواده ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان_ عقرب ماهیان زنبوری - وبلاگ