برترین ها: برای اولین بار در جهان، یک گوریل ماده و حامله به دلیل بیماری از طریق عمل سزارین و به کمک یک متخصص زنان در بیمارستان زایمان کرد و نوازد خود رو بدنیا آورد! حال گوریل مادر و فرزندش خوب است و از آنها در بیمارستان بریستول انگلستان مراقبت میشود.


اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد