برترین ها:

1. در انگلیسی به آنها hedgehogs می گویند، چرا که آنها دوست دارند دور و بر پرچین (hedge) زندگی کنند.

2. جوجه تیغی ها روز ها را به استراحت گذرانده و شب ها مشغول فعالیت می شوند.

3. جوجه تیغی ها حدود پنج هزار تیغ در پشت خود دارند که هر سال با رشد یک تیغ جدید، یکی از آنها می افتد.

4. آنها همچنین پنج هزار عضله دارند، هر عضله یک تیغ را حرکت می دهد تا جوجه تیغی بتواند از خود در برابر شکارچیان حفاظت کند.

5. حدود پانصد کک بر روی یک جوجه تیغی زندگی می کنند.

6. آنها با پوزه ی درازشان به دنبال غذا می گردند.

7. علف هرز غذای اصلی آنهاست، پس آنها میتوانند مهمان هر باغچه ای باشند.

8. یک جوجه تیغی مادر می تواند از یک تا یازده بچه داشته باشد.

9. آنها فقط یک جفت دارند و ظاهرا پدران خیلی هم خوبی نیستند. جوجه تیغی های نر پس از جفت گیری ماده را تنها می گذارند.

10. آنها با شکم پر و در لانه های گرم و نرم زمستان را به خواب زمستانی می گذرانند.

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!

10 حقیقت با مزه درباره ی جوجه تیغی ها!