وبسایت باشگاه خبرنگاران: در گذشته های دور تشخیص دادن مارها و عنکبوتها برای بقای انسان نقشی حیاتی داشته است… فوبیا هراس یا ترس شدید پدیده ای است که به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه زندگی بسیاری از انسانهای جهان را مختل می کند.

این پدیده بیشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعیتی خطرناک است و معمولا کنترل آن برای فرد مبتلا سخت و گاهی غیر ممکن است.

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک

دنیای رنگ روی پوست این موجودِ ترسناک