قابل توجه کسانی که فکر می کنند چون حیوانات مثل ما نیستند و حیوان هستند پس هر ازار واذیتی بهشون بکنی مهم نیست .

1.jpg