من میخوام تیر ازاین جوحه بی رنگا بگیرم و بذارم توبالکن عیبی نداره؟
وشرایط نگهداریش هم میگید