برترین ها: این منظره ترسناک احتمالا طولانی ترین ترافیک تاریخ است. این ترافیک در یک جنگل بلژیکی توسط سربازان امریکایی در جنگ جهانی دوم رها شده است که نمی توانستند آن ها را به آمریکا برگردانند. از چهار قبرستان ماشینی که در منطقه چالیتون بلژیک وجود داشته و شامل 500 ماشین بود اکنون تنها یکی باقی مانده است.


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!


ترافیک 70 ساله در جنگل بلژیک!