برترین ها: «Katarzyna Załużna» عاشق عکاسی از طبیعت و به خصوص حلزون هاست. سخت ترین قسمت وادار کردن حلزون ها به همکاری است. گرفتن بعضی از این عکس ها یک ساعت زمان برده است. عکس های زیبای این هنرمند لهستانی را در این مطلب مشاهده می کنید.


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان


دنیای جادویی حلزون‌ها در لهستان