به نظرم باید برای خوکچه هاتون یک مامان یا بابا خوب پیدا کنید چون همکار قبلی بابام توی همین جاها بود می گفت حیوانات را کتک می زنند.