سگ نر اشپیتز کرم رنگ حوالی دولت دیباجی گمشده.مژدگانی بالاتر از قیمت سگ