حذف برنامه و پست توسط پست گذار عرفان به دلیل غیر قانونی بودن برنامه حذف شد