ژرمن شیب دار پدر وارداتی ۱سال ۳ ماه سن شناسنامه دار ب علت نداشتن جا برای نگهداری قیمت ۴۰۰۰۰۰۰میلیون تومان مکان کرج شمارم ۰۹۱۲۵۷۲۸۶۱۲