سگ شیتزو ماده سفید 19/4/96در فرهنگ شهر شیراز گم شده یابنده آنرا تحویل و بعلت وابستگی شدید ما به این سگ سه میلیون تومان مژدگانی دریافت نماید.تلفن 09173155192