سلام دوستان من خودم ي توله كن كورسو دارم كه اصيل هم هست چون پدر ومادرش را ديدم بسيار باهوش هستند و خيلي وابسته به خانواده اما چون هنوز فقط نزديك به چهار ماه سن داره خصوصيات بزرگيش را نميدونم
واقعاً نميدونم چقدر سگ محافظ يا نگهبان خوبي است