شرایط نگهداری از این پیشی رو ندارم. مشخصات: نر، 8 ماهه، واکسن زده، ضد انگل هم خورده. اگه یک آدم مطمئن پیدا بشه هر کجای ایران باشه هزینه سفرشو میدم بیاد گربه رو ببره
%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B7%DB%B2%DB%B5_1_1.jpg