امروز صبح یک سگ تریر کرمی(دست ها و پاها سفید)۶ ماهه با یک گردنبند قرمز در شیراز(گلدشت محمدی واقع در صنایع)گم شده از یابنده تقاضا می شود با شماره ۰۹۱۷۵۶۸۸۵۹۹ تماس گرفته و مژدگانی خود را دریافت کند