اگر میخواهید خوکچه اتان جفت گیری کند از 3 ماهگی او را کنار جفتش قرار دهید.
زمان بارداری خوکچه ها معمولا بعد از 6 ماهگی اشان است. و زمان بارداری یک ماه و نیم است.
اگر خوکچه اتان تا قبل از 6 ماهگی تنها زندگی میکرده و بعد از 6 ماهگی خوکچه را کنار جفتش قرار دهید، جفت گیری نمیکنند.
اگر میخواهید خوکچه تان همیشه تنها باشد از همان اول اورا تنها نگهدارید.
خوکچه ها حیوانات اجتماعی هستند..