میخام یه توله ژرمن شپرد بخرم اصالتشو چه جوری مطمئن بشم ضمنا عکس چه جوری بفرسم