سلام سگ من ٩سالشه وماده هست عقيم شده ولي خونريزي داره اولش كم بود اما بعد مسافرت به شمال خيلي بيشتر شده ناگفته نماند ٢سال هست كنار هيچ سگ نري نبوده علت خونريزيش چيه من خيلي نگرانشم بايد چيكار كنم؟؟