سلام من یه یاکریم پیدا کردم که به سختی نفس میکشه و داخل گلویش عفونت وزخم است چیکار کنم