به نظر من غذای خشکn &d می باشد . خصوصا گوشت آن . فقط فرمول 60درصد گوشت 20 درصد سبزی و میوه و مواد معدنی 20 درصد غله را خریداری نموده از فرمول های دیگر خودداری کنید این فرمول با خط درشت در پشت بسته نوشته شده است . عکس ها ضمیمه است .

img_0023.jpg

img_0025.jpg